Blog

VPRO Handboek Talentontwikkeling

VPRO Handboek Talentontwikkeling
‘talenten aantrekken, boeien en behouden’

Het ‘VPRO Handboek Talentontwikkeling’ werd mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

‘Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst’

Op 30 juli 2012 leverde Divers Advies het Handboek Talentontwikkeling voor de VPRO op.

In het kader van de Regeling Sociale Innovatie van het Europees Sociaal Fonds (ESF), uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft de VPRO met een bijdrage uit dit fonds gewerkt aan de verdere vernieuwing en professionalisering van het talentontwikkelingsbeleid in de eigen organisatie.

De ESF regeling Sociale Innovatie is bedoeld voor en gericht op vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel de arbeidsproductiviteit als de kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn door een verbeterde communicatie en sociale interactie tussen medewerkers van een organisatie. De term sociale innovatie is geïntroduceerd om onderscheid te maken met het traditionele begrip ‘innovatie’, waarmee meestal technologische innovatie wordt bedoeld. De sociale innovatie zoals hier bedoeld, is gericht op procesverbetering en duurzame inzetbaarheid.

De procesverbetering vindt plaats binnen de arbeidsorganisatie, evenals het herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen gericht op de sociale interactie tussen de eigen werknemers of de duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van deze medewerkers, het arbeidstijdenmanagement en het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken voor de eigen medewerkers of het bevorderen van zelfredzaamheid van de eigen medewerkers op de werkvloer.

De VPRO staat voor een toekomst als zelfstandige omroep vanaf 2015, wanneer het nieuwe publieke omroepbestel en de nieuwe VPRO-zendtijd worden ingevoerd. De VPRO werkt momenteel deze positie in de nieuwe erkenningsperiode verder uit in het VPRO meerjarenbeleid. Wil daarbij excellent zijn en in de voorhoede spelen, vindbaar en aanwezig zijn voor het publiek. Daarbij rekening houdend met minder beschikbaar geld voor programma’s.

De VPRO wil zich desondanks blijven onderscheiden in de media: als eigenzinnige en creatieve omroep, met een specifieke rol binnen de publieke omroep. De strategie richt zich op vernieuwing en creativiteit: het maken van vernieuwende (crossmedia)programma’s, investeringen in meer interactie met het publiek. Daarnaast wil de VPRO nog verder gaan met nieuwe media: de digitale wereld in al zijn mogelijkheden verkennen en benutten, zich nestelen in die nerven van de informatiesamenleving.  Snel en slim reageren op nieuwe mogelijkheden, trends en ook op bezuinigingen.

De VPRO wil nieuwe relaties en samenwerkingsverbanden aangaan met andere creatieve organisaties. En dat alles vraagt om flexibiliteit, ook in het personeelsbeleid.  De VPRO heeft daarbij medewerkers nodig die beschikken over het nodige talent, de juiste ambitie, kennis, en die tevens hoge kwaliteit kunnen bieden: het boeien en behouden van de huidige talenten en het talent dat de VPRO in de toekomst nodig heeft aantrekken.

Dit Handboek Talentontwikkeling is bedoeld voor leidinggevenden van de omroeporganisatie, om het dagelijkse werk verder te helpen professionaliseren bij:

 • het selecteren en aannemen van talentvolle medewerkers;
 • het begeleiden van medewerkers;
 • loopbaanontwikkeling van medewerkers (wat kunnen ze en wat zijn hun ambities);
 • medewerkerswerkzaamheden evalueren (jaargesprekken);
 • medewerkers laten doorstromen naar andere programma’s of naar buiten (resourceplanning).

Alle toegepaste werkwijzen, ideeën en formats zijn in het Handboek samengebracht, gestructureerd en vastgelegd in duidelijke processen en procedures.  Bestaande procedures en bijbehorende formulieren zijn benut, eventueel aangepast, en er zijn nieuwe procesbeschrijvingen toegevoegd. Ook zijn er evaluatieformulieren opgesteld.

Het VPRO Handboek Talentontwikkeling is opgebouwd uit vijf bouwstenen:

Elke bouwsteen bevat de volgende onderdelen:

 • Procesbeschrijving
 • Stroomschema
 • Activiteitenoverzicht
 • Bijlagen (checklists en formulieren)

Beoogde resultaten:

 • Aantrekken, behouden en boeien van talent
 • Duurzame inzetbaarheid van talenten
 • Capaciteitsopbouw
 • Inhoudelijke innovatie door representatie
 • Nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Voortrekkersrol waarmaken

Het Handboek is als PDF te downloaden en werkt interactief door het aanklikken van de blauwe buttons.

De vormgeving werd verzorgd door Ab Bol.

Comments are closed.