Blog

Column over Diversiteit op Volkskrant.nl

Lees de wake-up call (!) aan het Nederlandse bedrijfsleven van Harriet Duurvoort in de Volkskrant van maandag 27 oktober 2014;

‘In naam van Oranje, doe open de poort!’

“Wie in de internationale zakenwereld actief is kan om de ‘power of diversity’ niet heen. Op de sites van alle Fortune 500 bedrijven vind je uitgebreide diversity and inclusion voornemens. Diversiteit is doorslaggevend voor het vermogen van een organisatie om te innoveren, zich aan te passen in een snel veranderende omgeving en leidt tot betere probleemoplossing, schrijft Forbes.”

– Citaat van Harriet Duurvoort. Lees de column op volkskrant.nl.

Tweet van Harriet Duurvoort:

— Harriet Duurvoort (@Harrietteketet) 27 oktober 2014


Achtergrondinformatie

In Amerika kijkt men zelfs al verder en heeft geleerd, dat na een diversity in work force, ook een diversity in customer relations, onontbeerlijk is voor een gezonde bedrijfstoekomst! Lees het artikel op Forbes.com.

En in 2011 bracht Forbes Insights een uitgebreid rapport uit, over hoe de grootste Fortune 500 bedrijven actief werken aan een diverser werknemersbestand!

Lees het rapport: Global Diversity and Inclusion: Fostering Innovation Through a Diverse Workforce .

VPRO Handboek Talentontwikkeling

VPRO Handboek Talentontwikkeling
‘talenten aantrekken, boeien en behouden’

Het ‘VPRO Handboek Talentontwikkeling’ werd mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

‘Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst’

Op 30 juli 2012 leverde Divers Advies het Handboek Talentontwikkeling voor de VPRO op.

In het kader van de Regeling Sociale Innovatie van het Europees Sociaal Fonds (ESF), uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft de VPRO met een bijdrage uit dit fonds gewerkt aan de verdere vernieuwing en professionalisering van het talentontwikkelingsbeleid in de eigen organisatie.

De ESF regeling Sociale Innovatie is bedoeld voor en gericht op vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel de arbeidsproductiviteit als de kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn door een verbeterde communicatie en sociale interactie tussen medewerkers van een organisatie. De term sociale innovatie is geïntroduceerd om onderscheid te maken met het traditionele begrip ‘innovatie’, waarmee meestal technologische innovatie wordt bedoeld. De sociale innovatie zoals hier bedoeld, is gericht op procesverbetering en duurzame inzetbaarheid.

De procesverbetering vindt plaats binnen de arbeidsorganisatie, evenals het herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen gericht op de sociale interactie tussen de eigen werknemers of de duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van deze medewerkers, het arbeidstijdenmanagement en het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken voor de eigen medewerkers of het bevorderen van zelfredzaamheid van de eigen medewerkers op de werkvloer.

De VPRO staat voor een toekomst als zelfstandige omroep vanaf 2015, wanneer het nieuwe publieke omroepbestel en de nieuwe VPRO-zendtijd worden ingevoerd. De VPRO werkt momenteel deze positie in de nieuwe erkenningsperiode verder uit in het VPRO meerjarenbeleid. Wil daarbij excellent zijn en in de voorhoede spelen, vindbaar en aanwezig zijn voor het publiek. Daarbij rekening houdend met minder beschikbaar geld voor programma’s.

De VPRO wil zich desondanks blijven onderscheiden in de media: als eigenzinnige en creatieve omroep, met een specifieke rol binnen de publieke omroep. De strategie richt zich op vernieuwing en creativiteit: het maken van vernieuwende (crossmedia)programma’s, investeringen in meer interactie met het publiek. Daarnaast wil de VPRO nog verder gaan met nieuwe media: de digitale wereld in al zijn mogelijkheden verkennen en benutten, zich nestelen in die nerven van de informatiesamenleving.  Snel en slim reageren op nieuwe mogelijkheden, trends en ook op bezuinigingen.

De VPRO wil nieuwe relaties en samenwerkingsverbanden aangaan met andere creatieve organisaties. En dat alles vraagt om flexibiliteit, ook in het personeelsbeleid.  De VPRO heeft daarbij medewerkers nodig die beschikken over het nodige talent, de juiste ambitie, kennis, en die tevens hoge kwaliteit kunnen bieden: het boeien en behouden van de huidige talenten en het talent dat de VPRO in de toekomst nodig heeft aantrekken.

Dit Handboek Talentontwikkeling is bedoeld voor leidinggevenden van de omroeporganisatie, om het dagelijkse werk verder te helpen professionaliseren bij:

 • het selecteren en aannemen van talentvolle medewerkers;
 • het begeleiden van medewerkers;
 • loopbaanontwikkeling van medewerkers (wat kunnen ze en wat zijn hun ambities);
 • medewerkerswerkzaamheden evalueren (jaargesprekken);
 • medewerkers laten doorstromen naar andere programma’s of naar buiten (resourceplanning).

Alle toegepaste werkwijzen, ideeën en formats zijn in het Handboek samengebracht, gestructureerd en vastgelegd in duidelijke processen en procedures.  Bestaande procedures en bijbehorende formulieren zijn benut, eventueel aangepast, en er zijn nieuwe procesbeschrijvingen toegevoegd. Ook zijn er evaluatieformulieren opgesteld.

Het VPRO Handboek Talentontwikkeling is opgebouwd uit vijf bouwstenen:

Elke bouwsteen bevat de volgende onderdelen:

 • Procesbeschrijving
 • Stroomschema
 • Activiteitenoverzicht
 • Bijlagen (checklists en formulieren)

Beoogde resultaten:

 • Aantrekken, behouden en boeien van talent
 • Duurzame inzetbaarheid van talenten
 • Capaciteitsopbouw
 • Inhoudelijke innovatie door representatie
 • Nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Voortrekkersrol waarmaken

Het Handboek is als PDF te downloaden en werkt interactief door het aanklikken van de blauwe buttons.

De vormgeving werd verzorgd door Ab Bol.

ROC’s en sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een groot goed. Oók voor onderwijsinstellingen. Studenten en medewerkers moeten zich veilig en geborgen voelen op scholen.

Uit de Monitor Sociale Veiligheid 2011 (*) blijkt dat het middelbaar beroepsonderwijs goed scoort qua veiligheid. Maar blijvende aandacht is nodig.

In opdracht van de SOM, Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO, werd, aanhakend op deze nieuwe monitor en ter ondersteuning van ROC’s bij hun te voeren sociale veiligheidsbeleid, de filmclip ‘Kennen, herkennen en erkennen’ gerealiseerd:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JGIN0P8l4S4[/youtube]

De clip kan rechtenvrij worden ingezet bij trainingen, conferenties en worden geplaatst op ROC sites.

Camera & Regie:
Dopplmeister; Sanne van der Noort en Talitha van der Hoeden

Eindredactie en productie:
Divers Advies; Shirley Khoeblal en Marjon Reiziger

Met medewerking van:
Gerard van der Linden, afdelingsmanager ROC A12 Het Perron, Veenendaal
Mirjam Bosch, plv directeur Christelijke Scholengemeenschap, Veenendaal
Jan Neuvel, Sandra van den Dungen, onderzoekers ecbo


Bent u geïnteresseerd in een clip over uw ROC?
Neem contact op met: info@diversadvies.nl of bel 06-23987022

(*) = ecbo publicatie, gepresenteerd te Amersfoort op 5 april 2012 tijdens de Jaarconferentie van het Platform Veiligheid van de MBO raad.

Monitor Sociale Veiligheid.
Onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Platform Veiligheid van de MBO Raad door ecbo.

Divers Advies zet kennis en ervaring in voor de VPRO

De kracht van een omroep als de VPRO zit in het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. De medewerkers van deze publieke omroep zijn het kapitaal.

Ook, en misschien juist in een tijd van bezuiniging, moet er oog zijn voor talent, dient er gewerkt te worden aan optimale programmateams en moet ruimte en kansen worden geboden aan medewerkers, ongeacht leeftijd (zicht hebben op hun onverwachte kwaliteiten).

Om de leidinggevenden van de verschillende disciplines daarin zo goed mogelijk te ondersteunen, zullen Marjon Reiziger en Shirley Khoeblal van Divers Advies in opdracht van de VPRO, een samenhangend, praktisch Handboek Talentontwikkeling opstellen dat goed bruikbaar zal zijn in het dagelijkse werk.

Dit project, gericht op ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, is begin maart 2012 van start gegaan en wordt mede gerealiseerd met een bijdrage uit ESF, het Europees Sociaal Fonds (het ESF investeert in jouw toekomst).

Marjon spreekt over innoveren bij ECBO

Op dinsdag 13 december spreekt Marjon Reiziger van Divers Advies op de bijeenkomst Strategische verkenningen 2011, deel 4 van ecbo.

Het thema van deze middag, is:

Bedrijfsontwikkeling: de betekenis van innoveren en de betekenis voor leren en opleiden

De bijeenkomst begint met een presentatie door Annemarie Knottnerus (ecbo programmaleider Platform Bèta Techniek) over innoveren en de betekenis daarvan voor leren en opleiden.

In aanvulling op deze presentatie gaat Marjon Reiziger (adviseur voor ecbo over leiderschap bij ROC Midden-Nederland) in op de ontwikkelingen in het watermanagement, een van de negen topsectoren op de Nederlandse innovatieagenda, waar ervaringen worden opgedaan met het bieden van kansen aan jongeren.

Meer informatie over deze bijeenkomst en Marjon’s presentatie, is te lezen op de website van ecbo.

Strategische verkenningen 2011 bij ecbo
Deze bijeenkomst onderdeel van vier Strategische verkenningen, georganiseerd door ecbo. Iedere bijeenkomst staat in het teken van een ander deelthema, dat door een inleider wordt toegelicht aan de hand van concrete en innovatieve ervaringen uit de praktijk. Vervolgens gaan de deelnemers samen aan de slag om dit thema uit te werken, aan de hand van opdrachten en onderlinge uitwisseling. Lees meer over de Strategische verkenningen 2011.

ecbo expertisecentrum voor beroepsonderwijsecbo is een expertisecentrum voor beroepsonderwijs, waarvoor Divers Advies verschillende opdrachten heeft verzorgd.

ANDERS KIJKEN – ROC kiest diverse wegen

Nieuwe uitgave: Een praktische wegwijzer voor ‘ontgrijzen en divers vergroenen

Anders kijkenROC kiest diverse wegen, de nieuwste publicatie van Divers Advies, Shirley Khoeblal en Marjon Reiziger, is geschreven in opdracht van SOM (Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds).

Deze wegwijzer voor ontgrijzen en divers vergroenen, geeft inzicht in de huidige stand van zaken van diversiteit met daarbij praktische voorbeelden van goed werkende diversiteitsactiviteiten bij verschillende ROC’s (zoals ROC Midden Nederland, ROC A12, ROC Van Twente, ROC Zadkine, ROC Noorderpoort en ROC Nijmegen).

Met trots presenteren wij u hierbij de wegwijzer in PDF:
Anders kijken” (ook te downloaden op www.sommbo.nl).

De wegwijzer bevat gegevens over bewustwording, werven & selecteren, binden & boeien en professionaliseringstrajecten in het middelbaar beroepsonderwijs. Ontgrijzen en divers vergroenen zijn de onderliggende thema’s. Naast theoretische informatie, worden een aantal voorbeelden van initiatieven gegeven die in de dagelijkse onderwijspraktijk gemakkelijk kunnen worden toegepast. Genoemde voorbeelden zijn, om de lees- en bruikbaarheid te bevorderen, in een eenduidig formaat vormgegeven.

Voor meer informatie, bel of mail naar info@diversadvies.nl.

En, mocht u zelf over nuttige (diversiteits)voorbeelden beschikken, bied ze dan aan in hetzelfde formaat als in ‘Anders kijken’. Wij houden ons aanbevolen om ook uw diversiteitsacties verder te begeleiden en naar een hoger plan te tillen.

Wij wensen u veel plezier en inspiratie toe bij het lezen, bestuderen en implementeren van de voorbeelden!

Publicatie Menukaart ECBO : Kleur van het MBO

Op 30 juni 2011 publiceerde ECBO (Expertisecentrum beroepsonderwijs) een handige Waaier/Menukaart met ingrediënten en recepten, uitgelicht uit de literatuurstudie van onderzoeker Wil van Esch (“Kleur van het mbo”, maart 2010) en gekoppeld aan de bevindingen van Divers Advies opgedaan tijdens het uitvoeren van het project KISS (Kansrijke Initiatieven SamenSmelten, in opdracht van SOM MBO).

In de studie is een discussie gevoerd over allochtonen in het MBO, bezien vanuit het perspectief van de thuissituatie, het onderwijs, de aansluiting met de arbeidsmarkt en de samenleving.

Deze speciale Menukaart geeft feitelijke ontwikkelingen weer en biedt praktische, inhoudelijke adviezen aan ROC’s. Tijdens de donderdagmiddaglezing  op 30 juni 2011 werd de Menukaart door ecbo onderzoeker Karel Visser officieel gepresenteerd aan de samenstellers, Marjon Reiziger en Shirley Khoeblal van Divers Advies.

De Menukaart is te bestellen via www.ecbo.nl

Meer diversiteit bij de VPRO – uit Jaarverslag 2010

Diversiteitsbeleid – jaarverslag vpro 2010, gepubliceerd 10 mei 2011
Door Shirley Khoeblal, coördinator Meer diversiteit VPRO

MEER DIVERSITEIT BIJ DE VPRO
WILLEN
, EN DAN OOK DOEN!

Voorjaar 2010 werd het Actieplan Culturele diversiteit 2010-2011, onder de titel ‘Meer diversiteit bij de vpro – Willen, en dan ook doen!’ vastgesteld door het Management Team van omroepvereniging VPRO.

Dit plan heeft ondermeer tot doel de instroom van allochtone makers en redacteuren en overige medewerkers – en hun ideeën, invalshoeken en netwerk – vlotter op gang te brengen en tevens de bewustwording van het belang van diversiteit te vergroten bij leidinggevenden én in de hele organisatie.

Het in voorgaande jaren gevoerde diversiteitsprogramma is geëvalueerd.

We constateerden dat met name goede resultaten waren geboekt bij leiding-gevenden die een inhoudelijke noodzaak zagen te zoeken naar medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond. Zij ontplooiden zelf initiatieven en werden daarin ondersteund door de afdeling Personeel & Organisatie en de Project-coördinator Diversiteit.

In het actieplan voor 2010-2011 is ervoor gekozen meer focus aan te brengen. Twaalf redacties en afdelingen zijn gevraagd de rol van voortrekker te vervullen. In workshops voor leidinggevenden en medewerkers van deze redacties en afdelingen is aandacht besteed aan de verdere bewustwording van het belang van diversiteit in teams. Ook is gewerkt aan de ontwikkeling van diversiteits-competenties bij deze groep. In juni was er een workshop diversiteit voor hoofd- en eindredacteuren (dertig deelnemers). Een vervolgworkshop wordt ontwikkeld. Hiervoor is financiering aangevraagd en toegekend uit het NPO Stimuleringsplan.

Openstaande functies worden in de interne ronde ter kennis gebracht van het opgebouwde netwerk. Er is voor de vacatures geworven via bij allochtone jongeren populaire magazines, communicatie- en discussiesites. In het najaar van 2010 heeft de VPRO samen met andere publieke omroepen een speciale mediastagemiddag voor multiculturele studenten georganiseerd. Eindredacteuren traden op als mentor of coach van stagiaires van allochtone komaf.

In mei 2010 startte de werving van kandidaten voor de Masterclass Metropolis, die tot stand kwam met een bijdrage uit het Stimuleringsplan NPO.

Er waren dertig respondenten, waaruit vijftien kandidaat-verslaggevers geselecteerd werden en uiteindelijk negen in het najaar van 2010 aan de slag gingen.

Dit nieuwe leer/instroomtraject van de VPRO was bij schrijven van dit stuk nog niet geëvalueerd.

Succesvol werven via Netwerk Divers Advies

Divers Advies verzorgde onlangs de werving van hoogopgeleide interviewers met een Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse achtergrond voor Onderzoeksbureau Labyrinth.

Dit bureau voert in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau, een opdracht uit op het gebied van integratie. Het SCP wil graag weten hoe mensen in Nederland leven en wat hun mening is over een aantal onderwerpen.

“Vrouw botst keihard tegen glazen plafond”

Ter gelegenheid van de 100ste Internationale Vrouwendag, publiceerde de Volkskrant vanochtend een interview met Jessica de Jong, auteur van het boek “Vrouwen zijn gelijk aan mannen – behalve in de directiekamer” (Uitgeverij Conserve).

“Mannelijke chefs denken bij voorbaat al dat een vrouw bijvoorbeeld niet meer wil werken of reizen omdat ze kinderen heeft.”

Op de website van VK banen is nog een interview te lezen met de auteur, dat verder ingaat op de werksituatie voor vrouwen, anno nu.

www.jessicadejong.nl

de Volkskrant, 8 maart 2011

de Volkskrant, 8 maart 2011